Hanuman Chalisa in Malayalam | ഹനുമാൻ ചാലിസ

Hanuman Chalisa in Malayalam: in this article you will be find malayalam hanuman chalisa, hanuman chalisa in malayalam englsh, hanuman chalisa pdf.

hanuman chalisa in malayalam

Hanuman Chalisa in Malayalam

ഹനുമാന് ചാലീസാ

ദോഹാ


ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി ।
വരണൌ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ॥
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൌ പവന കുമാര ।
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര ॥

ധ്യാനമ്


ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് ।
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ-(അ)നിലാത്മജമ് ॥
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് ।
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ॥

ചൗപാഈ


ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||

മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 ||

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5||

ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 ||

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||

സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ || 13 ||

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||

തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||

ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||

സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||

ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||

സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||

അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||

സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||

ദോഹാ


പവന തനയ സംകട ഹരണ – മംഗല മൂരതി രൂപ് ।
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ॥
സിയാവര രാമചംദ്രകീ ജയ । പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ । ബോലോ ഭായീ സബ സംതനകീ ജയ ।

Hanuman Chalisa in Malayalam English

hanumān cālīsā

dēāhā
śrī guru caraṇa sarēāja raja nijamana mukura sudhāri ।
varaṇe raghuvara vimalayaśa jēā dāyaka phalacāri ॥
bud’dhihīna tanujānikai sumire pavana kumāra ।
bala bud’dhi vidyā dēhu mēāhi harahu kalēśa vikāra ॥

dhyānam
gēāṣpadīkr̥ta vārāśiṁ maśakīkr̥ta rākṣasam ।
rāmāyaṇa mahāmālā ratnaṁ vandē-(a)nilātmajam ॥
yatra yatra raghunātha kīrtanaṁ tatra tatra kr̥tamastakān̄jalim ।
bhāṣpavāri paripūrṇa lēācanaṁ mārutiṁ namata rākṣasāntakam ॥

cepā’ī
jaya hanumāna jñāna guṇa sāgara ।
jaya kapīśa tihu lēāka ujāgara ॥

rāmadūta atulita baladhāmā ।
an̄jani putra pavanasuta nāmā ॥

mahāvīra vikrama bajaraṅgī ।
kumati nivāra sumati kē saṅgī ॥

kan̄cana varaṇa virāja suvēśā ।
kānana kuṇḍala kun̄cita kēśā ॥

hāthavajra au dhvajā virājai ।
kānthē mūn̄ja janēvū sājai ॥

śaṅkara suvana kēsarī nandana ।
tēja pratāpa mahājaga vandana ॥

vidyāvāna guṇī ati cātura ।
rāma kāja karivē kēā ātura ॥

prabhu caritra sunivē kēā rasiyā ।
rāmalakhana sītā mana basiyā ॥

sūkṣma rūpadhari siyahi dikhāvā ।
vikaṭa rūpadhari laṅka jalāvā ॥

bhīma rūpadhari asura sanhārē ।
rāmacandra kē kāja sanvārē ॥

lāya san̄jīvana lakhana jiyāyē ।
śrī raghuvīra haraṣi uralāyē ॥

raghupati kīnhī bahuta baḍāyī ।
tuma mama priya bharata sama bhāyī ॥

sahasra vadana tumharēā yaśagāvai ।
asa kahi śrīpati kaṇṭha lagāvai ॥

sanakādika brahmādi munīśā ।
nārada śārada sahita ahīśā ॥

yama kubēra digapāla jahāṁ tē ।
kavi kēāvida kahi sakē kahāṁ tē ॥

tuma upakāra sugrīvahi kīnhā ।
rāma milāya rājapada dīnhā ॥

tumharēā mantra vibhīṣaṇa mānā ।
laṅkēśvara bhayē saba jaga jānā ॥

yuga sahasra yēājana para bhānū ।
līlyēā tāhi madhura phala jānū ॥

prabhu mudrikā mēli mukha māhī ।
jaladhi lāṅghi gayē acaraja nāhī ॥

durgama kāja jagata kē jētē ।
sugama anugraha tumharē tētē ॥

rāma du’ārē tuma rakhavārē ।
hēāta na ājñā binu paisārē ॥

saba sukha lahai tumhārī śaraṇā ।
tuma rakṣaka kāhū kēā ḍara nā ॥

āpana tēja samhārēā āpai ।
tīnēāṁ lēāka hāṅka tē kāmpai ॥

bhūta piśāca nikaṭa nahi āvai ।
mahavīra jaba nāma sunāvai ॥

nāsai rēāga harai saba pīrā ।
japata nirantara hanumata vīrā ॥

saṅkaṭa sē hanumāna chuḍāvai ।
mana krama vacana dhyāna jēā lāvai ॥

saba para rāma tapasvī rājā ।
tinakē kāja sakala tuma sājā ॥

aura manēāradha jēā kēāyi lāvai ।
tāsu amita jīvana phala pāvai ॥

cārēā yuga pratāpa tumhārā ।
hai prasid’dha jagata ujiyārā ॥

sādhu santa kē tuma rakhavārē ।
asura nikandana rāma dulārē ॥

aṣṭhasid’dhi nava nidhi kē dātā ।
asa vara dīnha jānakī mātā ॥

rāma rasāyana tumhārē pāsā ।
sadā rahēā raghupati kē dāsā ॥

tumharē bhajana rāmakēā pāvai ।
janma janma kē dukha bisarāvai ॥

anta kāla raghupati purajāyī ।
jahāṁ janma haribhakta kahāyī ॥

aura dēvatā citta na dharayī ।
hanumata sēyi sarva sukha karayī ॥

saṅkaṭa ka(ha)ṭai miṭai saba pīrā ।
jēā sumirai hanumata bala vīrā ॥

jai jai jai hanumāna gēāsāyī ।
kr̥pā karahu gurudēva kī nāyī ॥

jēā śata vāra pāṭha kara kēāyī ।
chūṭahi bandi mahā sukha hēāyī ॥

jēā yaha paḍai hanumāna cālīsā ।
hēāya sid’dhi sākhī gerīśā ॥

tulasīdāsa sadā hari cērā ।
kījai nātha hr̥daya maha ḍērā ॥

dēāhā
pavana tanaya saṅkaṭa haraṇa – maṅgala mūrati rūp ।
rāma lakhana sītā sahita – hr̥daya basahu surabhūp ॥
siyāvara rāmacandrakī jaya । pavanasuta hanumānakī jaya । bēālēā bhāyī saba santanakī jaya ।

Hanuman Chalisa in Malayalam Video

Hanuman Chalisa in Malayalam Images

hanuman chalisa in malayalam
hanuman chalisa in malayalam
hanuman chalisa in malayalam
hanuman chalisa in malayalam
hanuman chalisa in malayalam
hanuman chalisa in malayalam

Leave a Comment