വീട്ടുപേരുകൾ | House Names in Malayalam

In this article you will be found House Names in Malayalam House Names, new stylish house name in Malayalam.

House Names in Malayalam

 • തിലകം
 • അശ്വം
 • സ്പടികം
 • മയൂഖം
 • പ്രിയം
 • പ്രസാദം
 • ഗൌരിശങ്കരം
 • ചിത്രം
 • അമൃതം
 • ത്രിവേണി
 • സ്വര്‍ഗം
 • സംയോഗം
 • അധിത്യം
 • പുലരി
 • വിശ്വംഘനശ്യമം
 • തമസ്
 • മോക്ഷം
 • സ്വസ്തികംമര്‍മരം
 • വിശുദ്ധം
 • ശ്രിംഗം
 • തപസ്യ
 • അതിശയം
 • നവീനംഉപാസന
 • വിഭൂതി
 • സമുദ്ര
 • ആത്മീയം
 • തരംഗം
 • മന്ത്ര
 • കണി
 • ധവളം
 • തൃഷ്ണ
 • വാല്‍ക്കണ്ണാ‍ടി
 • മനനം
 • സ്വസ്തി
 • സാധന
 • അദ്വൈതം
 • പ്രജ്ഞ
 • ധന്വതരി
 • ചന്ദ്രകമലം
 • ശിവം
 • ആഭിജാത്യം
 • സുദര്‍ശനംദര്പണം
 • സ്പന്ദനം
 • യുഗ്മംഅനന്യം
 • ധ്യാനം
 • പര്‍ജന്യം
 • സരയു
 • വൈഷ്ണവം

Unique House Names in Malayalam

 • വരണം
 • അഖിലം
 • ഗമ്യം
 • രചന
 • കീര്‍ത്തി
 • പ്രസാദം
 • ശ്രുഷ്ടിഗംഗോത്രി
 • വിഭഞ്ഞിക
 • സായൂജ്യം
 • സരോവരം
 • പാര്‍പ്പിടം
 • സാലഭഞ്ഞിക
 • കൈലാസം
 • തെജ്ജസ്സു
 • കാവ്യം
 • അരുണം
 • സിന്ദൂരം
 • ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
 • പ്രണവം
 • മായാമയൂരംഉദയംതീര്‍ത്ഥം
 • അശ്വമേധം
 • സൂര്യകാന്തി
 • മേഘം
 • വിസ്മയം
 • ചൈതന്യം
 • വ്യോമം
 • ഹിമം
 • നിയോഗം
 • അനന്തം
 • തിഥി
 • വ്യൂഹം
 • പദ്മസരോവരം
 • വന്ദനം
 • തപോവനം
 • ധ്വനി
 • ഗഗനംസൌപര്‍ണിക
 • പ്രതീക്ഷ
 • തീരം
 • പവിത്രം
 • നന്ദനം
 • ശാന്തിതീരം
 • പൌര്‍ണമി
 • തൃപ്തി
 • നാദം
 • ശയനം
 • മേഘമല്‍ഹാര്‍

Variety House Names in Malayalam

 • പൂര്‍ണം
 • പാരിജാതംഅനുഭൂതി
 • വരണം
 • മുക്തി
 • ഗോകുലം
 • ചേതന
 • കൃപ
 • ദീപ്തം
 • ചിരം
 • മുകുളം
 • പ്രഭ
 • ശ്രുഷ്ടി
 • പാദസരം
 • ഹിതം
 • ഓജസ്സ്
 • സൂര്യഗായത്രി
 • യാത്ര
 • സ്വന്തം
 • ശങ്കുപുഷ്പം
 • ശൈവം
 • സ്വപ്നംദിവ്യം
 • കര്‍പ്പൂരം
 • കൃതി
 • ഭുവനം
 • സമ്പൂര്‍ണം
 • തുഷാരം
 • ഭാഗ്യം
 • ജ്യോതി
 • ഉപവനം
 • പ്രദക്ഷിണം
 • ലയം
 • ഹരിതം
 • ഉന്നതംഉതുംഗം
 • കാല്പനികം
 • മോഹനം
 • ദീക്ഷണ
 • ദയ
 • വിപുലംസ്വപ്നകൂട്
 • മാനസം
 • ചിത്രശലഭം
 • പൂര്‍ണം
 • പാരിജാതം
 • ദിവ്യം
 • കര്‍പ്പൂരം
 • കൃതി
 • ഭുവനം
 • ഗോകുലം
 • ചേതന
 • കൃപ
 • ദീപ്തം
 • ചിരം
 • മുകുളം
 • പ്രഭ
 • ശ്രുഷ്ടി
 • പാദസരം
 • ഹിതം
 • ഓജസ്സ്
 • സൂര്യഗായത്രി
 • യാത്ര
 • സ്വന്തം
 • ശങ്കുപുഷ്പം
 • ശൈവം
 • സ്വപ്നം
 • സ്വപ്നകൂട്
 • മാനസം
 • ചിത്രശലഭം
 • സമ്പൂര്‍ണം
 • തുഷാരം
 • ഭാഗ്യം
 • ജ്യോതി
 • ഉപവനം
 • പ്രദക്ഷിണംപുണ്യം
 • മകരന്ദം
 • അനുപമം
 • അമരം
 • അനശ്വരം
 • പ്രഭാവംലയം
 • ഹരിതം
 • ഉന്നതം
 • പുണ്യം
 • മകരന്ദം
 • അനുപമം
 • അമരം
 • അനശ്വരം
 • പ്രഭാവം
 • ഉതുംഗം
 • കാല്പനികം
 • മോഹനം
 • ദീക്ഷണ
 • ദയ
 • വിപുലം
 • അനുഭൂതി
 • വരണം
 • മുക്തി

Kerala House Names in Malayalam

 • ശിവപ്രിയ
 • സർവ്വസിദ്ധിപ്രദ
 • ഉമേശംനന്ദനം
 • ഭാസുരി
 • ദ്വാരകഉമേശ്വരം
 • ഗൗരീശ്വരം
 • സർവ്വമംഗളംഓംകാര
 • ശ്രീകര
 • മിഥില
 • യവനിക
 • ശ്രീകല
 • സോപാനം
 • ഭാനുപ്രിയ
 • കല്യാണിവിലാസം
 • ശ്രീലകം
 • ആധ്യ
 • വീണനാദം
 • വീണാശ്രീ
 • സംഗീതം
 • വൈനിക
 • രാഗം
 • മയൂരവീണ
 • രുദ്രവീണ
 • വിചിത്രവീണ
 • ചിത്രവീണ
 • മോഹനവീണ
 • ശിവശൈലം
 • ഗൗരീശം
 • ശിവപ്രിയം
 • ശിവാത്മിക
 • ശിവാലയം
 • ഉമാഗിരീഷം
 • ദേവിപ്രിയ

Traditional Malayalam House Names

 • കൃതി
 • തുഷാരം
 • ഉപവനം
 • ഹരിതം
 • മകരന്ദം
 • അനശ്വരം
 • കാല്പനികം
 • ദയ
 • വരണം
 • ചേതന
 • ചിരം
 • സൃഷ്ടി
 • ഓജസ്
 • സ്വന്തംനന്ദാവനം
 • ദ്വാരക
 • ശ്രീലക്ഷ്മി
 • പാലാഴി
 • വൃന്ദാവൻ
 • വൈഷ്ണവം
 • പടിപ്പുര
 • ലാവണ്യം
 • വൈകുണ്ഠൻ
 • കൃഷ്ണ കൃപ
 • ശിശിരം
 • ശാന്തിതീരം
 • കൂടു
 • കൃപാളയം
 • പരിശുദ്ധം
 • സരോവരംനന്ദനം
 • പ്രണവം
 • അമൃതം
 • കൈലാസം
 • ഗോകുലം
 • ഓം
 • ഇല്ലം
 • സ്നേഹാകുടീരം
 • വൈഷ്ണവി കൃപ
 • സ്നേഹ തീരം
 • സ്നേഹ നിലയം
 • ശാന്തി വിഹാര
 • കീർത്തി
 • അമ്പാടി
 • വൃന്ദാവനം
 • കൃഷ്ണകൃപഐശ്വര്യ
 • പൗർണമി
 • ശ്രേയസ്മായാമയൂരം
 • സൂര്യകാന്തി
 • പദ്മാസരോവരം
 • ധ്വനി
 • നാദം
 • ചെയ്തനം
 • നിയോഗം
 • വരണം
 • ജാമ്യം
 • പ്രസാദം
 • കർപ്പൂരം
 • സമ്പൂർണം
 • ജ്യോതിത്രിവേണി
 • കാർത്തിക
 • ഗോകുലം
 • ശ്രീരാഗം
 • യശസ്
 • ശ്രേയസ്
 • സോപാനം
 • കീർത്തന
 • കീർത്തനം
 • രാഗം
 • അക്ഷര
 • ശ്രീ നികേതൻ
 • ഈണം
 • വരണം
 • സ്വപ്നകൂട്
 • നീലാംബരി
 • നന്ദനം
 • ഉദയം
 • സായൂജ്യം
 • കൈലാസം
 • കാവ്യം
 • ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
 • തീർത്ഥം
 • മേഘം
 • വന്ദനംsree നികേതൻ
 • പഞ്ചവടി
 • ഗീതം
 • ശ്രേയസ്സ്
 • രാഗം
 • sree ragamപ്രിയദർശിനി
 • ദർശനം
 • ഉസ്താവ്
 • സൗപർണിക
 • പവിത്രം
 • പൗർണമി
 • വിപഞ്ചിക
 • അക്ഷര
 • ഉഷസ്
 • പൂർണിമ
 • വൃന്ദാവനം
 • സൗപർണികലയം
 • പുണ്യം
 • അമരം
 • ദീക്ഷണ
 • അനുഭൂതി
 • ഗോകുലം
 • ദീപ്തം
 • പ്രഭ
 • ഹിതം
 • യാത്ര
 • സ്വപ്നം
 • മാനസം
 • പാരിജാതം
 • തിലകം
 • മയൂഖം
 • ഗൗരി ശങ്കരം
 • ദർപ്പണം
 • മർമരം
 • തപസ്യഗഗ്നം
 • ശയനം
 • വ്യോമം
 • ആനന്ദം
 • അഖിലം
 • രചന
 • സൃഷ്ടി
 • ആതിഥ്യം
 • സമുദ്ര
 • മന്ത്ര
 • തൃഷ്ണ
 • സാധന
 • പ്രജ്ഞതേജസ്സ്
 • സിന്ദൂരംസ്വസ്തികം
 • സുദർശനം
 • വൈഷ്ണവം
 • പ്രതീക്ഷ
 • പാർപ്പിടം

House Names in Malayalam with Meaning

 • ദീപ്തിമന്തം: ജ്വലിക്കുന്ന
 • ഗംഗാസാഗരം: ഗംഗയുടെ തീരം
 • ഗാണ്ഡീവം: അർജ്ജുനന്റെ വില്ല്
 • ഗോകുലം: ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം
 • ഹരിചന്ദനം: അഞ്ച് ദേവവൃക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 • ഹർഷം: സന്തോഷം
 • ഹൃദ്യം: ഹൃദയത്തിന് ഇമ്പമുള്ളത്
 • ജ്യോത്സന: നിലാവ്
 • കാവ്യം: കവിതഭാവന: ഭാവന
 • ഭവാനി: പാർവതി ദേവി
 • ഭാഗ്യം: അനുഗ്രഹം
 • ചേതന: ജീവശക്തി
 • ചൈതന്യ: ഊർജ്ജം
 • ചന്ദ്രോദയം: ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നു
 • ദ്വാരക: ശ്രീകൃഷ്ണരാജ്യം
 • ധ്വനി: ശബ്ദം

Leave a Comment